onsdag 18 december 2013

De kriminella gängen har ingen plats i Örebro

Gängrelaterad grov kriminalitet hör inte hemma på Örebros gator. För den saken skull hör den heller inte hemma någon annanstans i Örebro. Med detta menar jag att politiken har ett ansvar.

Känslorna kring vårt moderata utspel, att vi måste slå tillbaka mot gängen, har väckt många känslor. Tänkte enkelt bemöta lite av de frågeställningar och den kritik som uppstått.1. Jag har hittills inte kritiserat Lena Baastad (S) som kommunstyrelsens ordförande. Anledningen är att vi sparsamt ska bråka mellan partier i liknande ärenden som berör Örebroarnas säkerhet. Tvärtom har jag stöttat henne i att ha kontakt med Polisen och att agera när så är påkallat. Vi moderater ställer även upp på fredagens partiöverskridande manifestation mot våldet initierat av socialdemokraterna. Däremot hindrar detta inte att vi lägger konkreta förslag.

2. Jag har inte kritiserat Polisen eller Polisens arbete. Se gärna mitt twitterflöde. Jag ställer dock som förtroendevald Örebroare inte upp på bilden som meddelades i Nerikes Allehanda 17/12 att de kriminella gängen kan vi få leva med. Det är de kriminella gängen som inte ska kunna leva med oss.

3. Våra förslag kommer inte att förhindra Polisens arbete. Tvärtom ska det integreras och göras i samverkan. Men politiken måste också få ställa krav, det är vårt uppdrag. Tryggheten för Örebroare är Örebropolisens huvudsakliga ansvar och tro mig det är en svår uppgift. Förtroendet för mina poliskollegor, dess ledning och deras förmåga att jobba mot gängkriminaliteten är mycket högt.

4. Jag är medveten om att inkomstkällorna till de kriminella gängen varierar mellan olika verksamheter. Narkotikahandel är en stor inkomstkälla men är långt ifrån en helt ensam försörjning. Kommunen har såklart ingen tillsyn över narkotikahandel men vi har det på andra varor och tjänster inom krog, restaurang, hotell och parkering etc. I detta behöver kommunen bli mer synlig i tider av kris, på ett förståndigt och klokt sätt. Kom ihåg att när de kriminella gängkrigen eskalerar kostar det dem också stora pengar. Och vi ska göra allt för att göra det så svårt och krångligt som möjligt.

En del poliskollegor har även kommenterat mitt utspel i olika sociala medier och kommentatorsfält. Bra, tycker jag! Inte alltid särskilt smickrande läsning alla gånger men tydligen engagerar det när en kollega med politiskt uppdrag försöker göra skillnad vid sidan av det polisiära uppdraget. Till er vill jag säga att jag har full respekt för ert arbete och era synpunkter i sammanhanget. Jag stöttar er till 100% i det viktiga arbete ni gör såväl synligt som hemligt. Jag vet hur frustrerande polislivet kan vara och vad ni får se och hantera om dagarna. Därom behöver ni inte tvivla. Ni är varmt välkomna att höra av er till mig för en konstruktiv diskussion hur vi inom politiken, lokalt såväl som nationellt, kan göra ert arbete lättare och effektivare. Jag är inte nöjd, vi moderater är inte nöjda, mer finns att göra.

För mig handlar det om ett tryggt Örebro, ett Örebro som håller ihop.

onsdag 11 december 2013

Barnens situation blir bättre men vi är inte nöjda

Årets rapport från rädda barnen visar på en minskning av den totala barnfattigdomen med 0,6 procentenheter motsvarande omkring 10 000 barn. Detta trots att vi går igenom en av modern tids tuffaste ekonomiska kriser. Vi moderater är däremot inte nöjda utan vi vill mer. Genom att fler föräldrar har ett arbete att gå till bekämpar vi effektivt ekonomisk utsatthet. Dessutom bidrar det till att den gemensamma ekonomin får starkare incitament att hjälpa de som har det svårare att få vardagen att gå ihop. Det gör barnens situation märkbart bättre. Föräldrar som inte har ett arbete, men vill och kan arbeta, upplever begränsade möjligheter för familjen att unna sig det där extra.

Vi moderater sitter inte nöjda med utvecklingen. Fler barn borde få det bättre. Lösningen på det vänsterretoriken anslår som barnfattigdom är inte höjda skatter eller höjda bidrag. Lösningen är definitivt inte att ta bort försörjningen från de jobb som RUT och ROT har skapat. Vi moderater anser lösningen ligga i att skapa förutsättningar för riktiga nya jobb. Genom jobbskatteavdragen skapas mer pengar i plånboken för låg och medelinkomsttagare, halverad arbetsgivaravgift för unga sänker trösklarna till arbetsmarknaden, RUT och ROT-avdrag ger fler jobb. I sammanhanget kan vi även nämna insteg- och nystartsjobb. I Örebro föreslår vi moderater även 8-timmars aktivitetsdag för arbetssökande i försörjningsstöd. Detta är reformer och förslag som faktiskt bekämpar ekonomisk utsatthet. 


Ser med fasa hur det rödgröna alternativet vill vrida klockan tillbaka till en tid då systemen var viktigare är människan och arbetslösheten var viktigare än riktiga jobb. Vi moderater är ett parti som tar ekonomisk utsatthet på allvar, vi genomför även en politik som på allvar bekämpar den.


onsdag 30 oktober 2013

Såhär vill vi moderater förbättra Örebro

Nu har jag avverkat första dagen i kommunfullmäktiges budgetsammanträde. En viktig dag för Örebroare. Beslut tas om en budget på 6,9 miljarder kronor innebärande att politiken har en viktig uppgift att fatta kloka beslut. Vad vill vi nya moderater? Här redogör jag lite kort för vad vi föreslår.

Inom barn och utbildning föreslår vi mindre barngrupper i förskolan, nolltolerans mot mobbning och kränkning samt mindre klasser i skolan. På det sociala välfärdsområdet har vi satsningar på att motverka våld i nära relation, krafttag mot hemlösheten men också en tryggare hemtjänst.

För ett tryggare Örebro föreslår vi utökad belysning av mörka områden i Örebro, vi föreslår trygghetsvandringar och slutligen har vi ett förslag om att Örebrobostäders hyresgäster ska få tillgång till en väktartjänst innebärandes att man får sällskap av väktare på vägen hem en sen kväll när mörkret lägger sig. Vi ser också att detta utvecklas, sprids och införlivas av flera fastighetsägare, föreningar eller andra intressenter.

För jobben i Örebro föreslår vi såklart att alliansens arbetslinje ska gälla även i Örebro. Vi vill bland annat att sökandet efter ett jobb ska vara en heltidsaktivitet. Därför föreslår vi en 8-timmars sysselsättning för arbetssökanden med försörjningsstöd. Den tiden ska fyllas med jobbfokuserad aktivitet i samverkan med näringslivet.

Vi moderater har förslagen att göra Örebro bättre. Vi vill bygga ett Örebro som är tryggt och som håller ihop.
tisdag 8 oktober 2013

Socialdemokraterna blandar vackra ord med nedskärningar

Idag har socialdemokraterna presenterat sin budget tillsammans med KD och C. Jag trodde att man skulle presentera en budget med kraftigare innehåll. Men icke! För det första innehåller S-budgeten inga jobbsatsningar för riktiga jobb till Örebroare. Det är uppenbart att detta inte är prioriterat. För det andra innehåller budgeten inga betydande trygghetssatsningar. Endast några mindre lampor i tunnlar verkar räcka för att socialdemokraternas trygghetspolitik ska vara tillräcklig. Slutligen, Örebros socialdemokrater väljer att skära ned ytterligare på skolan, nästan 20 miljoner. Vissa delar räddas av alliansregeringen, exempelvis en särskild mattesatsning. Men socialdemokraternas egna skolpolitik, deras bidrag i skolbudgeten, är nedskärningar. Detta är inte något vi moderater ställer upp på. Vi tror oss kunna satsa 50 miljoner mer på skolan men det återkommer vi till när vår budget presenteras inom kort.

måndag 16 september 2013

(S)löseri med skattepengar - Vi vaktar!

Idag lyssnade jag på ett intressant föredrag från slöseriombudsmannen, en oberoende organisation som granskar vad politiken gör med skattemedel. Är det rimligt att som stiftelsen för strategisk forskning köpa heliumballonger för över 100 000 kr till en fest samt inbjudningskort i plexiglas för nära 200 000. Är det rimligt att arbetsförmedlingen köper en debattartikel för 125 000 som är så dålig att den inte ens publiceras?  

Martin Borgs heter föredragshållaren och hans engagerade föredragning skulle fler politiker lyssna till. Som en väktare av skattemedel drar han liknelser och anekdoter som får nackhåren att resa sig. Mina tankar landar i vad man skulle kunna ha gjort istället med alla dessa bortslösade skattepengar. Men också en egen rannsakan om hur viktigt det är att jag själv är varsam med de offentliga medel jag har inflytande över. Rätt använd är skatten en förutsättning i ett fungerande samhälle. Den är politikens och samhällets primära verktyg för att konstruera en gemensam välfärd. I ett fungerande samhälle behövs gemensamma medel för att trygga utbildning, omsorg om äldre samt en trivsam och hållbar samhällsplanering.  

Jag vill se ett Örebro där slöseriombudsmannens glasögon alltid finns tillgängliga på bordet. När diskussioner om storartade projekt släpps fria kommer vi moderater att ifrågasätta och klargöra vad konsekvensen blir för tryggheten, skolan och satsningar för att få fler bort från försörjningsstöd. Det krävs dock mod att inte låta sig dras med i slöseriets förförande kraft, till skillnad från Socialdemokraterna i Örebro som älskar stora kostsamma projekt. I detta har vi moderater ett viktigt uppdrag. Vi agerar väktare för välfärden och ska ständigt utmana socialdemokraterna för ett bättre Örebro. 

Lite rim kan avsluta det:

Elithallar ska byggas och lärare får gå, sossarnas projekt får ju inte gå i stå!  


lördag 14 september 2013

Bättre service vid tillståndsgivningar

Örebro kommun skall arbeta för att tillståndsgivningen ska vara snabb och enkel. Detta utan att ge avkall på de lagar och förordningar som myndighetsutövandet ställer krav på. Kommunen skall bistå med de råd och instruktioner som behövs för att en näringsidkare skall kunna få samtliga nödvändiga tillstånd. Samverkan ska ske i så stor omfattning som möjligt innan beslut fattas. Med detta menar vi att andelen avslag skall minska och handläggningstiderna kortas för varje år. Med detta skapar vi utrymme för effektiv service till näringsidkarna. Som ett exempel kan nämnas bygglovshanteringen, och självklart inkluderas privatpersoner. Kommunen ska upplevas som tillmötesgående och nytänkande. 

lördag 7 september 2013

Alla jobb behövs

Alla sorters jobb behövs i Örebro. Vi bör utveckla och stödja samtliga etablerade näringar, inom såväl tillverkningsindustri, logistik, handel och tjänstesektor.  Det gör vi genom att satsa på innovation och kunskap i form av inkubatorer, Science Parks, samarbete med universitet och andra utbildningsaktörer. Detta skapar förutsättningar för tillväxt i näringar och bidrar med relevanta kompetenser med stort kunskapsinnehåll. Vi ska också stödja näringsidkare att anställa inom andra sektorer. För oss moderater är det viktigt att företag inom samtliga sektorer upplever att kommunens service blir bättre varje år. Med rätt attityd mot företagande och entreprenörskap ska kommunen få näringslivets förtroende. Då skapas förutsättningar för jobb till Örebroare. 

måndag 2 september 2013

Vi glömmer inte bort pensionärerna


En glädjande effekt av vår regerings ansvarsfulla politik, med en tydlig arbetslinje, är att man avser ge Örebros pensionärer mer pengar i plånboken. Regeringen ger skattelättnader på 2,5 miljarder kronor för landets pensionärer. Det innebär skattelättnader på drygt 16 miljarder de senaste sju åren. Sedan 2006, innan alliansregeringen tog ansvaret för Sverige, har nu en garantipensionär 1900 kr mer i månaden i disponibel inkomst. Detta är en god nyhet för Örebros pensionärer. Men hade det inte varit ännu bättre om vi moderater även styrt Örebro? Då hade pensionärerna också känt sig tryggare. Vi moderater prioriterar en stadsmiljö där alla känner sig trygga och kan röra sig fritt utan att känna oro. Vi vill också att gamla människor ska känna sig trygga med omsorgspersonalen och få den hjälp man behöver för ett gott liv. Då hade exempelvis nattsjuksköterskorna funnits kvar. Örebro behöver en mer fokuserad politik som prioriterar välfärden. Vi är partiet som inte glömmer våra äldre.

tisdag 27 augusti 2013

Örebroföretagen ska kunna anställa fler med försörjningsstöd


Örebro och dess näringsliv har ett långsiktigt behov av matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Människor behöver jobb och företag behöver kompetent arbetskraft för att växa och utvecklas. Hållbar näringslivsutveckling förutsätter att det finns kvinnor och män med kompetens och erfarenhet på en väl fungerande arbetsmarknad. Kommunen har, som ansvarig för skola och vuxenutbildning, en nyckelroll för att företag ska kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Vi moderater i Örebro föreslår att kommunen ska ge arbetssökande med försörjningsstöd utbildning och praktik åtta timmar om dagen. Arbetssökande och arbetsgivare ska erbjudas förlängd arbetsintervju genom att den arbetssökande provjobbar under maximalt två veckor. Företagens upplevda tillgång på relevant arbetskraft ska öka för varje år.

onsdag 21 augusti 2013

Örebro står inför besparingar

Något som Örebrorna ska vara vaksamma på är att framtidens välfärd i Örebro står inför svåra utmaningar. Efter en första föredragning på kommunstyrelsen igår (tisdag 20 augusti),  kan det direkt konstateras att vi står inför omfattande besparingar. Det är inte dessa signaler socialdemokraterna väljer att kommunicera med Örebroarna. Idag finns inga konkreta förslag samlade men det visar sig allt tydligare att majoriteten i Rådhuset inte får ekonomin att gå ihop. Jag förstår att Lena Baastads huvudvärk just nu är de besparingar man ser behöver göras inom välfärdsområdet. Jag hoppas att hon också kopplar samman detta med de extravaganser socialdemokraterna anser sig ha råd med, kostsamma bolagsbildningar och elithallsbyggen för att nämna några.

Örebro behöver en mer fokuserad politik som prioriterar elevers kunskaper i skolan, jobb till Örebroare och ett tryggt Örebro. I detta måste kommunen hålla en restriktiv hållning mot det som inte tillhör kärnverksamheten. Vi lever i en orolig omvärld med ekonomisk instabilitet, men i ett land där vår alliansregering visat upp ekonomisk klokhet i syfte att stimulera svensk ekonomi. Vi moderater i Örebro vill ha samma trygghet i kommunens ekonomi. Det handlar om att ta långsiktig ansvar för Örebro och skydda Örebroarnas välfärd.

tisdag 20 augusti 2013

Lunch med kungaparet - nödvändigt?

Idag blev jag tillsammans med Lena Baastad (S), Lars Molin (KD) och Staffan Isling, kommundirektör  bjuden till lunch med kungaparet vid Loka Brunn. En trevlig tillställning arrangerat av landshövdingen och länsstyrelsen. Jag ser vårt kungahus som en del av ett nationellt kulturarv. Något man som svensk kan samlas kring, och bygga en nationell identitet och enighet. Kungahusets PR-verksamhet har en enorm genomslagskraft i och utom vårt land. Att vi får besök av kungaparet fyller också ett annat syfte. Många Örebroare får idag stolt visa upp vad man gör inför landets statschef. Det skapar en trevlig stämning och vi får putsa till vår stad och visa upp oss från vår bästa sida. Som exempel kan nämnas att jag öppnat mitt fönster på Rådhuset och nu njuter av fantastisk musik och sång inför majestäternas ankomst och alla är välkomna.

Vi ska inte förringa betydelsen av kungahuset. Idag blev jag besviken på kommunledningen. På kommunstyrelsens sammanträde nämnde inte Lena Baastad, vid ett enda tillfälle, att statschefen besökte vår stad och hur vi har svarat upp kring det. Det är tydligt att socialdemokraterna inte har mycket till övers för vår kungafamilj, vilket även anspelades av kommunalrådet Björn Sundin (S) i gårdagens radio. Tråkigt! Örebro ska såklart visas upp som den fina stad vi anser det vara, men då gäller det att vår statschef känner sig välkommen.

Tack till alla er som gör kungaparets besök till ett bra sådant!

Tryggt sjöliv i Örebro

Frågan om Hjälmarens sjöräddning ska förstatligas är intressant. Men det innebär också att sjön eventuellt behöver bli statens ansvar. Idag är Hjälmaren ett kommunalt ansvar mellan angränsande kommuner, till skillnad från Mälaren, Vättern och Vänern. Socialdemokraterna i Örebro har dock inte visat något som helst intresse för Hjälmaren och hur man kan utveckla sjöns potential. Idag är det ett tomt politiskt vakuum och jag ser gärna frågan på agendan. Vi behöver utveckla Hjälmaren till att bli en sjö för alla och Örebro en hamn man besöker. Det är i skenet av detta man måste ställa förslaget om förstatligandet av sjöräddningen på Hjälmaren (SR P4, 19 aug)


måndag 12 augusti 2013

Det förpliktigar att vara en bra företrädare

Nu börjar det politiska arbetet igen efter ett fantastiskt sommaruppehåll. Jag ser fram emot en höst, och ett år för den delen, starkt präglat av seriöst valarbete och konstruktiv politik. Under året jag nu innehaft uppdraget som kommunalråd har fokus varit att lära mig Örebropolitiken från insidan. Att förstå spelet och dess konsekvenser. Jag har upplevt kompetenta politiker och tjänstemän när de är som allra bäst. Men jag har även fått se andra sidor av ett präglat mynt. Den politiska debatten i Örebro är hård och många gånger överskrider den en svårdefinierbar gräns. Personangrepp är vanligt både i den fysiska debatten såväl som i den digitala.

Mitt löfte såhär i starten på ett valår är att hålla mig till en moralisk gräns värd en politisk företrädare som faktiskt vill Örebro väl. Jag ska fokusera på sakfrågorna men definitivt utmana politiska motståndare för deras sätt att hantera Örebro, eller för den sakens skull, deras underlåtenheten att agera för stadens bästa. Politik handlar om att träta och utmana varandra och synd vore det om inte hårda ord fick förekomma. Men för min del handlar politik också om ledarskap, våga fatta beslut och lyssna till människors berättelser samt vara ett föredöme för de som valt oss. Detta förpliktigar och innebär ett ansvar man ofta måste bli påmind om.

torsdag 13 juni 2013

Bad boy på plats!


En kväll efter ett sent möte, på väg till bilen, tog jag en extra promenad till slottet för att se på konstverket "Bad boy" eller vad den nu ska kallas. Den visar en pojk/man som urinerar i svartån i Örebro.  Ståendes på slottsbron kommer en annan kille fram och studerar konstverket. Lite lättsamt börjar vi resonera kring vad den ska föreställa. Vi båda fotograferar verket och delger det på sociala medier. I morse promenerade jag samma sträcka och noterade flertalet människor som stannat upp en stund, trots stressen att komma i tid till arbetet och skolan, för att  titta på "bad boy". Open Art handlar inte bara om att stärka varumärket, imponera på turister och få media att sända bilder från Örebro. Det handlar om att vi Örebroare stannar upp för en stund, njuter av vår stad, låter oss provoceras av en tillfälligt förändrad stadsbild, och reflekterar över vad det faktiskt innebär att vara Örebroare. För mig är detta ett viktigt. Kultur ska berika och mana till samtal och reflektion. Ser fram emot fler samtal med Örebroare på slottsbron.  

tisdag 4 juni 2013

Moderaterna fortsätter ta ansvar för jobben

Det är verkligen en falsk bild Lena Baastad vill sätta av moderat politik i NA Debatt 2 juni. Sverige har stått inför enorma utmaningar och gör fortfarande med ett europa i finansiell kris. Vi ser hur bristande ekonomiskt ansvar genomsyrat stora delar av europas länder. I detta står Sverige starkt. Den borgerliga regeringen har visat sig synnerligen ansvarsfull i den ekonomiska politiken som dessutom fått direkt effekt på Lena Baastads styre i Örebro, i form av skatteinflöde från sysselsättning och medel från stat och försäkringssystem. Något socialdemokraterna inte vänder till Örebros fördel utan hellre slarvar bor på egna prestigeprojekt.

Jobbskatteavdragen Lena Baastad ondgör sig på är ett led i att skapa en ekonomi för jobb och företagande. Det låter sig sägas, socialdemokrater har alltid problem med att koppla samman jobb och företagande. Att kräva jobb är enkelt, att skapa förutsättningar för företagande svårare. De skattesänkningar den borgerliga regeringen genomfört har skapat en stabil grund för jobb och företagande. Det socialdemokratiska alternativet är enorma skattehöjningar på just arbete och företagande. I Örebro tror sig Socialdemokraterna skapa jobb genom höjda skatter och politiskt styrda bolag. Detta är inte en ansvarsfull jobbpolitik. De verkar aldrig vilja förstå att det är entreprenörer och innovatörer som skapar framtidens jobb, inte socialdemokrater.

måndag 27 maj 2013

Låt vårt Örebro vara!


Det handlar om vandaler, förstörare som tillfredsställs av andras otrygghet fullt medvetna om den livsfara man utsätter människor för. Många tror enbart det handlar om frustrerade ungdomar, offer för utanförskap, ekonomisk utsatthet och polisens brutalitet. Men det är långt från sanningen. Att det i upploppen finns en och annan frustrerad ungdom boende i närområdet må så vara, men det betyder inte att exempelvis Vivallas ungdomar gör uppror. Det finns andra som tillfälligt besöker områden för att utnyttja dess stämpling som ett utsatt område. Dessa individer kallas ibland kravallturister. 

Rösterna från Vivalla är tydliga: ”stick härifrån och låt vårt Vivalla vara”. Vi som inte bor i Vivalla ska däremot visa vårt fulla stöd. För dessa angrepp på Vivalla är angrepp på hela Örebro. Därför ska vi alla ställa oss på Vivallabornas sida. De vill inte ha nedbrunna bilar, skolor och förstörda hem. När våldet nu visar upp sitt fula tryne i Vivalla ska vi alla Örebroare sluta upp bakom Vivalla och tydligt skicka signalen. Låt vårt Örebro vara!

onsdag 20 mars 2013

Besök i äldreomsorgen - hemtjänsten


Tog en liten "paus" från kommunfullmäktige och begav mig till Haga hemvård för att diskutera deras situation. Margareta B Kjellin,  Maud Hadders och undertecknad mötte engagerade medarbetare. En kommunal verksamhet som står inför tuffa utmaningar. Mycket finns att göra inom framtidens äldreomsorg. Vi var helt överens om att diskussion om kvaliteten inom området måste få betydligt större utrymme i det politiska samtalet. Att jobba med våra äldre är i högsta grad ett framtidens jobb.


Margareta (2:a från vänster) är ansvarig för moderaternas politik inom äldreomsorgen i riksdagen. Jag är tacksam för att hon tog sig tid, välfärdsfrågorna växer. Moderata seniorer i Örebro med Maud (till höger) i spetsen var arrangör.

onsdag 13 mars 2013

Mobbning - dags för vardagshjältar att agera

Det gör mig bestört att läsa och se rapporteringen om den senare tidens händelser med nätmobbning. Mobbningen hittar nya former och anpassar sig allt mer till sociala medier. Jag blir så besviken på en vuxenvärld som fortfarande väljer att ignorera, eller inte orkar agera. Det är ett otroligt svek mot barn och ungdomar som varje dag kämpar med en enorm börda. Och nu har det återigen hänt att bördan blev för tung och en ung människa miste sitt liv. Fruktansvärt!

Minnen från en skola där jag själv gick kommer tillbaka. Jag har inte själv utsatts för mobbning men minns väl hur svårt vissa hade det, och hur svårt det var att hjälpa till och försöka bryta destruktiva mönster. Men jag har också fina minnen där man valde att agera emot. Det krävdes mod men var alltid värt det.

Det är nu dags för alla vardagshjältar att kliva fram. Bjud in den som inte blir bjuden, le åt den som ingen ler åt, sätt dig vid det bordet ingen annan sätter sig, beröm den som inte får beröm! Det finns så enkla knep att ta till för att ge en annan människa värme. Även om personen inte ser ut att bli berörd, lovar jag att denne blir det. Vem vet, en ny bekantskap kanske uppstår eller varför inte en ny vän.

måndag 4 mars 2013

Kostnader för elithallen


Drift och hyra för elithallen i hjärstaskogen kommer att uppgå till minst 9,3 miljoner per år enligt de underlag som presenterats i fritid-och turismnämnden. Konstgräsplanen kommer också att skrivas av med ca 0,7 miljoner per år vilket leder till en total kostnad om 10 miljoner årligen. Ovanpå det tillkommer en kostnad på ca 12 miljoner för anläggningarna runt och i anslutningar till vägnätet.  I jämförelse uppgår de totala föreningsbidragen i Örebro till 9,7 miljoner.

Socialdemokraterna bygger hellre monument över sig själva än satsar på välfärden. För 10 miljoner årligen hade vi kunnat minska barngrupperna i förskolan eller ökat avlastningen i hemtjänsten, exempelvis på Haga. Nu ser vi istället hur man bygger en bollhall i ett kärt rekreationsområde.

Jag oroas för föreningslivets verksamhet. Elithallen kommer att sluka lika mycket pengar som föreningsbidragen kostar idag. Jag har svårt att se var de pengarna ska tas ifrån. Det här riskerar att bli en ren elitsatsning på det breda föreningslivets bekostnad. Vi moderater vill stärka föreningslivet, men det ska ske genom ett ökat fokus på motion och unga. I vår budget satsade vi 1 miljon på ökat stöd till ungdomsföreningar. Mest av allt vill vi dock satsa på välfärden. Vi tror att Örebro blir bättre av mindre barngrupper i förskolan, en trygg skola med tydligt kunskapsfokus och 
en värdig äldreomsorg.
onsdag 27 februari 2013

Mitt och ditt Örebro

Örebro är en fantastisk stad. En växande stad med ljus framtid och tydlig existens. Ibland måste man som politiker stanna upp och se vad som finns utanför Rådhusets väggar. Jag är missnöjd med den politiska ledningen och det socialdemokratiska sättet att bedriva politik, med demokratiska underskott och felprioriteringar. En politik som brister i sitt lyssnande till fömån för dolda agendor. Men det är en skyldighet som åligger en oppositionspolitiker. Med detta sagt förstår ni att jag är tydlig med att politiken kan bli väsentligt bättre.

Maria Haglund och jag träffar gärna Örebroare på stan!
Passa på att berätta för oss dina åsikter om Örebro.
Vad jag däremot inte tänker kritisera är alla Örebroare som gör vår kommun och stad till den pärla den faktiskt är. Det är inte vi politiker som definierar en stad. Det gör vi Örebroare. Jag känner alltid en stolthet att få vara en representant för Örebro. Det finns mycket engagemang, entreprenörskap och ideér  inom företagande och föreningsliv som bidrar till ett levande Örebro i ständig utveckling. Något att värna och respektera. Det handlar om att sätta bilden av ett Örebro som framtidens och möjligheternas stad. För mig är också det här moderat politik. Berätta gärna din historia, om ditt Örebro. Jag lyssnar gärna! Eller varför inte berätta det för This is Örebro.

onsdag 20 februari 2013

Framtidens jobb: innovatörer inom sociala nätverk

Dagens höjdpunkt var ett intressant besök på ett innovativt Örebroföretag, Onesys! Härligt att se hur kreativa ideér tas tillvara och skapar en modern och framtidsinriktad verksamhet. Jag möttes av innovativa och engagerade utvecklare och chefer. Företaget erbjuder bland annat en produkt, Mylive, ett socialt intranät för företag, kommuner och organisationer. Ideén är ett färdigpaketerat socialt intranät med hög funktionalitet direkt efter installation. Mylive sätts upp och är driftsdugligt på kort tid. Det påminner om facebook men användarna är anställda eller medlemmar.

VD Daniel Hagenfeldt, grundare och entreprenör, visade upp en fin verksamhet tillsammans med sitt gäng. Det är häftigt att se hur en modern IT-arbetsplats ser ut med trevliga lokaler och kreativ miljö. Eller som de själva beskriver sin verksamhet - En nördig teknikbyrå!

Jobben på Onesys kräver hög kompetens inom IT såsom programmering samt förmåga till tekniskt innovationstänkande. Detta måste Örebro kunna matcha. Behovet av framtida rekryteringar måste stämma överens med attraktionen att bo i Örebro. Man lyfte fram Örebrokompaniets kampanj #skaffadigettliv,  som ett positivt exempel på hur man kan synliggöra att jobba med IT i Örebro.

Marknadschef Johan Nilsson, VD Daniel Hagenfeldt samt
undertecknad. Fotografen heter Johan Linge och är affärschef.
Vill ni se övriga jag träffade på Onesys finns de här.
Mina verksamhetsbesök till diverse företag och organisationer är ett led inom det nationella moderata projektet "Framtidens jobb" vars syfte är att uppmärksamma jobb vi kommer att se i framtiden. För att politiken ska kunna skapa rätt förutsättningar för framtidens jobb att växa fram, måste vi uppmärksamma entreprenörer och innovatörer samt förstå vart dem är på väg. I den här branschen är det inte alltid lätt att förstå vart de är påväg, men ändå enormt viktigt för mig som politiker att se potentialen.

Tack Onesys för ert trevliga mottagande och all lycka till. Glädjande att ni har er verksamhet i Örebro.


onsdag 13 februari 2013

Vi moderater måste lyssna mer på samhällskritiken!

Vi moderater ska och får inte ignorera samhällskritiken. Vårt uppdrag är att se problemen i människors vardag och hitta lösningar. Moderaterna i Örebro genomgår just nu ett omfattande förnyelsearbete med fokus att se de problem Örebroarna ser. I detta ligger politikens uppdrag. Ett uppdrag som kräver såväl stort mod som tålamod. Det handlar om en skola där lärarnas vardagsproblem synliggörs, som exempel kan nämnas den administrativa bördan som begränsar tiden med eleverna. Det handlar om personal i äldreomsorgen som längtar efter heltid och en mer samlad arbetstid. Det handlar också om otryggheten i att inte ha ett jobb. För att möta detta behövs en samlad politik, en politik som arbetar för människor. Detta är vårt förnyelsearbetet och det kommer att märkas när vi är klara att berätta vad det innebär.

måndag 28 januari 2013

Vad gör jag hela dagarna?

Ibland får jag frågan vad man gör som kommunalråd. Så varför inte ge exempel på vad jag gör i örebroarnas tjänst:


Måndag

Kl 0630
Klockan ringer...
Bestämt mig att vakna lite sent idag eftersom det ser ut att bli en lång dag, så klockan drog igång vid 0600. Älskar snoozefunktionen dock!

Kl 0730-0800
Inläsning av media
Ser att två av våra artiklar inkommit i Nerikes Allehanda. I en artikel skriver Kent Persson, Maria Haglund och jag om vårt besök på Markbacken skola. I en annan skriver jag ett svar till Thomas Esbjörnsson (S) om pantsättning av skolan!

Kl 0830-0945
Frukostmöte med ledare för Universitetet, Näringslivet, Vuxenutbildning och arbetsförmedling
Hur ser vi på arbetsmarknaden och de åtgärder som görs? Hur fungerar matchningen i praktiken? Vad finns det för hinder och filter mellan företag, kommun och Universitetet? Vart är Örebro på väg? Detta var några av de frågor som diskuterades under ett möte med de inbjudna företrädarna. Det är inte alltid som det goda arbetet, som faktiskt görs, får det erkännande det förtjänar. Det finns mycket att göra för att trygga jobben i Örebro. Detta vilar vi moderater aldrig ifrån.

Kl 10.00-1115
Besök på Brukets skola
Återigen ett trevligt möte med engagerade lärare. Tillsammans med partisekreterare Kent Persson och min kollega Maria Haglund besökte vi idag Brukets skola i Markbacken. Vi moderater har fortfarande att göra för världens bästa skola, och det är i mötet med personalen vi skapar frågorna. Hur ser vi till att alla elevers behov ses i ljuset av det fria skolvalet? Hur hanterar vi skolans lokaler när de inte bedöms tillräckliga? Man hör ofta att om ett ständigt "flytta runt i lokaler" för att möta olika verksamheter. Inte rimligt såklart.

Barngruppernas storlek, lärarlöner och lärarens status är också frågor som ofta dyker upp i möten med lärare. Jag tror att vi måste lyssna lite djupare välfärdens personal. Många av de frågorna som dyker upp kan inte lösas över en natt. Men däremot är det viktigt att lyssna och peka vilken riktning som behövs. Välfärdens personal får inte ignoreras. Det är av dessa anledningar vi moderater satsar 50 miljoner mer till välfärden än socialdemokraterna. Det är vårt bidrag när vi lyssnat på välfärdens personal. Det räcker inte till allt men det är en betydande start för en stark välfärd i Örebro.Kl 1130-1150
Planeringsmöte på moderata kansliet med de politiska sekreterarna
För att samordna vårt arbete stämmer jag alltid av med de politiska sekreterarna Daniel, Madelene och Ulrik hur agendan ser ut.

Kl 1200-1300 Lunch med en Rotaryklubb i Örebro med Kent och Maria. 
Kent berättade om sitt uppdrag som partisekreterare. Detta blandades med intressanta men också en del tuffa frågeställningar från de närvarande. Det handlade t ex om integrationsfrågor, försvarfrågor, mineralrättighetsfrågor samt om hur moderaterna tänker klara välfärden i framtiden. Rotary är inte en politisk organisation men bjuder ibland in företrädare för olika partier.

Kl 1330-1340
Snabb överläggning med miljöpartiet om vissa frågor
Vi brukar på måndagar ha möte M, Fp och Mp kring aktuella frågor men nu var några lite krassliga så vi bestämde att återkomma imorgon. Det handlar om kommunfullmäktiges sammanträde på Onsdag bland annat.

Kl 1400-1500
Administration/Avstämning/Rådgivning med politiska sekreterarna
Inkorgen ska hanteras då mailen hopar sig, trillas in och hanteras. Dagordningen för kansliets planeringsdagar får jag föredragen och godkänner.
Fika med de politiska sekreterarna hinns med. Avkoppling men fikat fylls ofta av utmanande politiska samtal. Underlättar så mycket med trevliga och prestigelösa medarbetare.

Kl 1500-1600
Möte med en moderat förtroendevald. 
Av typen utvecklingssamtal. Det är viktigt för mig som gruppledare för moderaterna att lyssna och synliggöra de förtroendevalda. Försöker i mitt ledarskap skapa en positiv stämning och hitta former för hur förtroendevalda att utvecklas i sitt uppdrag. Viktigt för att vi ska lyckas i valet 2014.

Kl 1600-1700
Telefonsamtal
Ett antal telefonsamtal till riksdagsledamöter och moderata förtroendevalda! Viktigt att hålla sig ajour med vad som händer.

Kl 1800-1900
Hemma och middag
Korv stroganoff lagas elegant ihop...typ! Gott och blir över till matlådor.

Kl 1900-2000
Hemmaarbete...
Resterande mail läses och besvaras och detta blogginlägg skrivs. Ser på nyheterna och reportaget om Lena Baastad (S) och spadtagen till Truckstop. Även vi moderater biföll detta...!

Men nu en kort kvällspromenad till en god vän som ska rådgiva mig till ett eventuellt kameraköp. Kanske blir det även en kopp kaffe såhär på kvällskvisten.

Kl 2230
Förhoppningsvis godnatt!tisdag 15 januari 2013

Särskilda välfärdsföretag?

Idag kan vi läsa på DN debatt om hur LO-facken föreslår en ny bolagsform för välfärdsföretag. Jag är av uppfattningen att LO-fackens egentliga budskap är att man irriteras på dem entreprenörer som skapar bättre välfärdstjänster än de som kommunerna erbjuder. För mig är omsorgen om de äldre viktigare än formen för driften. Det finns misslyckade verksamheter både i privat och kommunal regi. Dessa har inget existensberättigande, i vart fall utifrån ett avtalsperspektiv grundat på offentliga medel. Då har man inget i branschen att göra. Men påståendet att ett företags behov och krav på avkastning är ett motsatsförhållande till att bedriva en kvalitativ mänsklig omsorg, är omodernt och i många delar naivt. Som moderat kommunpolitiker är jag intresserad av att kvalitet och människors välbefinnande står högst på agendan. I Örebro tycker vi moderater så på riktigt!

torsdag 10 januari 2013

Fotbollshallen - kostsam parodi?

Vilken karusell fotbollshallen i Vivalla blivit för socialdemokraterna. Nu har miljökonsekvensbeskrivningen kommit och miljöförvaltningen säger STOPP! Sporthallen i Vivalla kostar väl 100 miljoner (uppskattat eftersom kommunstyrelsens handlingar inte anger hur mycket allt kommer att kosta), samt upp till 8,4 miljoner i hyra per år, utöver det kommer driftskostnader för verksamheter, infrastruktursatsningar i mångmiljonklassen för att klara vägar, avfarter cykelstråk etc. Hjärstaskogen, en vacker grön lunga, förstörs av socialdemokraternas ogenomtänkta vallöften. En fotbollshall kan vara av intresse framöver, vi behöver inte stänga dörren helt, men det är inte vad Vivalla behöver. Som i övriga Örebro måste välfärdens kärna prioriteras. I Örebro behöver förskolor rustas, lärare ges bättre förutsättningar att bedriva undervisning och äldreboenden ses över. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti. Vi moderater tar frågorna på allvar!

onsdag 9 januari 2013


Skriver i NA 9/1-13  tillsammans med Elisabeth Svantesson Ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott (M):

Vi kommer inte att vika från målet full sysselsättning

Relaterat

För Moderaterna handlar arbete om mer än försörjning. Ett jobb medför någonstans att gå när väckarklockan ringer, arbetskamrater och känslan av att vara behövd. Därför kommer vi inte, trots en amerikansk finanskris, en europeisk skuldkris och nu senast en global nedgång i industrisektorn, att vika från målet om full sysselsättning. Alla som vill och kan arbeta ska göra det. Det är synd att inte Socialdemokraterna i Örebro verkar dela den prioriteringen.
Genom jobbskatteavdragen har vi gjort det mer lönsamt att arbeta. Det har varit en framgångsrik politik som tillsammans med andra viktiga reformer medfört att 200 000 fler människor i dag har ett jobb att gå till jämfört med 2006, trots en mycket tuff ekonomisk kris. Vi har dessutom sänkt arbetsgivaravgiften för utrikes födda och ungdomar, vilket gör att fler får chansen till sitt första jobb.
Alliansregeringen har dessutom mött krisen i Europa med en ansvarsfull och tillväxtskapande politik. Vi genomför satsningar på forskning och innovation för att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft. Satsningar på infrastrukturen är också viktiga – och därför har alliansregeringen både höjt underhållet av järnvägsnätet såväl som gett klartecken till Sveriges första nya stambana på 100 år.
Personalintensiva branscher har också fått ökade möjligheter att anställa genom rut-avdrag och sänkt restaurangmoms och vi ser att många unga och utrikes födda får sina första jobb här. Med alliansregeringens reformer ges fler chansen till sitt första jobb.
Beskeden vi får från Socialdemokraterna i Örebro är vaga och svarar inte på hur vi får fler i arbete. De enda konkreta förslagen de för fram är en höjning av a-kassan samt höjda statsbidrag till kommunen.
Det är synd att Socialdemokraterna hellre pekar finger mot regeringen än arbetar för fler i arbete. Om vi ska nå full sysselsättning måste stat och kommun arbeta tillsammans med målet att det ska löna sig att arbeta.